Treći kongres endokrinih hirurga Srbije

5. – 6. novembar, 2021. godine

PROGRAM KONGRESA

ORGANIZATORI

Udruženje endokrinih hirurga Srbije

Centar za endokrinu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije

Medicinski fakultet u Beogradu

MESTO ODRŽAVNJA

Sastanak će biti održan onlajn

VREME ODRŽAVANJA

Otvaranje kongresa u petak 5. novembra, 2021. godine.

Zatvaranje kongresa u subotu, 6. novembra, 2021. godine

E-MAIL KONGRESA
trecikongresuehs@gmail.com

ZVANIČNI JEZIK

Srpski

Prisustvo kongresu je besplatno.
Ukoliko želite da dobijete sertifikat Medicinskog fakulteta Univerzita u Beogradu o učešću, neophodno je uplatiti troškove edukacije u iznosu od 1200,00 dinara i potvrdu o uplati dostaviti do 5. novembra 2021. godine (Troškovi edukacije seuplaćuju na tekući račun Medicinskogi fakultet u Beogradu 840-1139666-89, poziv na broj RP – 578/1 – 742121; izdavanje računa za kurs – kontakt telefon– 011/36 36 317; informacije o pristiglim uplatama za kurs – kontakt telefon – 36 36 306, PIB Medicinskog fakulteta u Beogradu: 100221404).
Sertifikati će biti izdati po završenoj akreditaciji kongresa.

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik

Prof. dr Vladan Živaljević

Sekretari

Ass. dr sci. med. Nikola Slijepčević

Ass. dr sci. med. Branislav Rovčanin

Ass. dr Milan Jovanović

Članovi

Prim. dr sci. med. Goran Zorić

Ass. dr Katarina Taušanović

Doc. dr Rastko Živić

Dr Matija Buzejić

Dr Duška Vučen

Dr Boban Stepanović

NAUČNI ODBOR

Predsednik

Prof. dr Ivan Paunović

Članovi

Prof. dr Vladan Živaljević

Prof. dr Nevena Kalezić

Prof. dr Ivan Marković

Prof. dr Bojan Kovačević

Doc. dr Zlatibor Lončar

Prof. dr Božidar Odalović

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

Mole se svi autori da svoje sažetke pošalju najkasnije do 1. oktobra, 2021. godine. Sažeci  treba da imaju do 250 reči i biti napisani u fontu Times New Roman, sa veličinom fonta 11 i proredom 1,5. Forma sažetka: Naslov, Autori (Prezime, Inicijali imena, afilijacije obeležene brojevima u superscript-u), Tekst sažetka (do 250 reči, ne koristiti podnaslove, reference, tabele, slike i grafikone) treba da sadrži sledeće celine bez navođenja podnaslova: uvod, cilj rada, materijal i metode, rezultati, zaključak. Posle teksta na kraju navesti afilijacije autora obeležene brojevima. Mole se autori radova iz oblasti endokrine hirurgije publikovanih u časopisima sa impakt faktorima u periodu od oktobra 2019. godine do oktobra 2021. godine da dostave radove u pdf formatu na email trecikongresuehs@gmail.com.


UPUTSTVO ZA PREDAVAČE

Mole se svi predavači da se striktno pridržavaju vremenu namenjenom za izlaganje. Predviđeno vreme izlaganja u sesiji PLENARNA PREDAVANJA iznosi 15 minuta, dok u sesiji SLOBODNE TEME IZ ENDOKRINE HIRURGIJE iznosi 7 minuta. Na kraju sesija će se održati zajednička diskusija koja će obuhvatiti sve iznesene radove u datoj sesiji.

Ukoliko epidemiološki uslovi dozvole kongres će se organizovati na uobičajeni način kao i do sada. Ukoliko to ne bude moguće kongres će biti organizovan onlajn. Detaljno uputstvo o slanju radova biće Vam dostavljeno u sledećem obaveštenju o održavanju trećeg kongresa endokrinih hirurga Srbije.