Prof. dr Vladan Živaljević

Datum i mesto rođenja: 16.12.1967. Čačak
email: vladanzivaljevic@gmail.com

Osnovne studije

Na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu se upisao 1987/88, i na istom diplomirao 1. juna 1993. godine sa prosečnom ocenom 9,55 i ocenom 10 na završnom ispitu.

Poslediplomske studije

Magistrirao sa temom ¨Faktori rizika za karcinome štitaste žlezde kod žena¨, na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 15. maja 1997. godine, pred komisijom u sastavu Prof. dr Radovan Janković, Doc. dr Božo Trbojević i Prof. dr Benko Adanja – mentor.
Uža naučna oblast: epidemiologija.

Doktrorsku disertaciju pod nazivom ¨Faktori rizika za pojavu anaplastičnog karcinoma štitaste žlezde¨, odbranio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 05. јuna 2006. godine pred komisijom u sastavu Prof. dr Božo Trbojević – predesdnik, Prof. dr Ivan Paunović i Prof. dr Milena Ilić, mentor je bila Prof. dr Hristina Vlajinac.
Uža naučna oblast: onkologija

Specijalistički ispit iz opšte hirurgija položio 25.04.2000.

Nastavna zvanja

Za asistenta na katedri za hirurgiju i anesteziologiju (opšta hirurgija – endokrina hirurgija) Medicinskog fakulteta u Beogradu, izabran 13. oktobra 2005. godine, a reizabran 29. oktobra 2009. godine. U zvanje docenta izabran 6. novembra 2011. godine, a reizabran u zvanje docenta 13.jula 2017 godine. Za vanrednog profesora izabran je 20. februara 2018. godine

Članstva

  • Jedan od osnivača i član Evropskog udruženja endokrinih hirurga
  • Jedan od osnivača i sekretar za nauku Udruženja endokrinih hirurga Srbije
  • Jedan od osnivača i član Udruženja za štitastu žlezdu Srbije
  • Član Udruženja onkoloških hirurga Srbije
  • Član Predsedništva Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva.

Recenzent Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse „Tiroidni nodusi i diferentovani tiroidni karcinom“, 2013

Zamenik predsednika Republičke stručne komisije za Endokrinu hirurgiju.