Prof. dr Ivan Paunović

Datum i mesto rođenja: 25.6.1955. Beograd
email: prof.paunovic55@gmail.com

Osnovne studije

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1981. godine sa prosečnom ocenom 8,26.

Od 1984. godine radi na Drugoj Hirurškoj Klinici, a od 1988. godine u Centru za endokrinu hirurgiju, Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije je položio 1988. godine sa odličnom ocenom.

Poslediplomske studije

Magistrirao je 1984. godine, sa temom „Klinički značaj određivanja SHBG u serumu žena sa poremećenim menstrualnim ciklusom“. Doktorsku disertaciju „Hirurške, patohistološke i imunohistohemijske karakteristike medularnog karcinoma štitaste žlezde“ odbranio je 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Nastavna zvanja

Za asistenta na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 1992. godine, 2001. godine izabran je u zvanje docenta, 2007. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora, 2013. godine izabran je u zvanje redovnog profesora.

Načelnik je Centra za endokrinu hirurgiju KCS u Beogradu od 2002. do 2018. godine.

Članstva

Ivan Paunović je prvi srpski hirurg koji je izabran za člana Američkog udruženja endokrinih hirurga (AAES) 2012. godine. Takođe član je Britanskog udruženja endokrinih i tireoidnih hirurga (BAETS) od 2010. godine, Evropskog udruženja endokrinih hirurga od 2004, Svetskog udruženja endokrinih hirurga od 2003. i Svetskog udruženja hirurga od 2003.

Autor je ili koautor više poglavlja u domaćim i stranim knjigama i udžbenicima. Do sada je kao autor ili koautor objavio više od 300 naučnoistraživačkih radova.

Saradnik je na projektima koje je odobrilo i finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Kao stručni konsultant u Zdravstvenim centrima u Pirotu, Valjevu, Zaječaru, Šapcu i KC Kragujevac doprineo je razvoju endokrine hirurgije u ovim ustanovama.

Mentor je više diplomskih, magistarskih, subspecijalističkih radova i doktorskih disretacija odbranjenih na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Kragujevcu. Bio je predsednik i član komisija za odbranu dokorskih disertacija na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Kragujevcu.

Predsednik je Udruženja endokrinih hirurga Srbije.

Šef je katedre za subspecijalizaciju endokrine hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Koordinator i predsednik Republičke stručne komisije za endokrinu hirurgiju Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prodekan i član kadrovske komisije Medicinskog fakulteta u Beogradu.