Prof. dr Aleksandar Diklić

Datum i mesto rođenja: 4.5.1954. Donji Miholjac
email: adiklic@gmail.com

Osnovne studije

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1978. godine sa prosečnom ocemom 8,92.

Od 1980. godine radi na Drugoj hirurškoj klinici, a od 1988. u Centru za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Specijalistički ispit položio decembra 1985. godine sa odličnim uspehom.

Poslediplomske studije

Magistrirao je 1992. godine sa temom „Procena funkcije posle hemitireoidektomije zbog benignih oboljenja štitaste žlezde“. Doktorsku disertaciju „Značaj limfocitne infiltracije i antitiroidnih antitela u hirurškom lečenju difuzne toksične strume“, odbranio je 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Nastavna zvanja

Za asistenta na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 1989. godine, 2000. godine izabran je u zvanje docenta, 2006. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora, a 2012. godine izabran je zvanje redovnog profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Načelnik je odeljenja u Centru za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu od 1993-2003 i 2007-2017, šef operacionog bloka od 2003-2007. godine.

Članstva

Aleksandar Diklić je član Evropskog udruženja ednokrinih hirurga (ESES) od 2004, Udruženja endokrinih hirurga Srbije od 2004, a Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva od 1985. godine. Autor je ili koautor više poglavlja u knjigama i udžbenicima. Do sada je kao autor ili koautor objavio više od 300 naučnoistraživačkih radova.

Aleksandar Diklić učestvovao je u naučnom projektu odobrenom od Ministarstva za nauku Republike Srbije “Stručno-naučni pristup hirurgiji tireoideje i paratireoidnih žlezda“, koji se izvodio u Centru za endokrinu hirurgiju 1996-2000. godine. Kao stručni konsultat bio je u Zdravstvenim centrima u Požarevcu, Gornjem Milanovcu i Ćupriji.

U odbranama više poslediplomskih, magistarskih, subspecijalističkih radova i doktorskih disertacija odbranjenih na Medicinskom fakultetu u Beogradu bio je predsednik, član komisija za odbranu ili mentor. Šef je nastavne baze Endokrine hirugije na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Aleksandar Diklić je državni reprezentativac, rekorder, državni prvak, nastavnik letenja i predavač u vazduhoplovnom jedriličarstvu, autor je više tekstova iz te oblasti.