Prim. dr sci. med. Goran Zorić

Datum i mesto rođenja: 9.9.1969. Zagreb
email: goranvanjazoric@gmail.com

Medicinski fakultet u Zagrebu upisao je 1989. godine, a u oktobru 1991. godine prešao je na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1997. godine, a potom završio obavezni jednogodišnji lekarski staž.

Nakon položenog državnog ispita za doktora medicine 1998. godine, upisao je specijalizaciju iz opšte hirurgije, a specijalistički ispit položio 2004. godine sa odličnim uspehom.

Od 1998-2003. godine radio je kao lekar na volonterskoj specijalizaciji iz opšte hirurgije u KBC „Dr Dragiša Mišović“ u Beogradu, a od 2003. godine do danas u Centru za endokrinu hirurgiju Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS u Beogradu gde je u stalnom radnom odnosu od 2007. godine. Trenutno na poziciji šefa operacionog bloka s jedinicom intenzivne nege.

Magistarsku tezu (smer hirurška anatomija) pod nazivom „Prognostički faktori za obolele od anaplastičnog karcinoma štitaste žlezde“ odbranio je 2010. godine pod mentorstvom prof. dr Ivana Paunovića.

Tema doktorske disertacije „Definisanje prediktivnih faktora biološkog ponašanja folikulskih tumora štitaste žlezde“ je odobrena 2014. godine, pod mentorstvom prof. dr Vladana Živaljevića.

Subspecijalizaciju iz oblasti endokrine hirurgije je upisao 2014/15. g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a zvanje subspecijaliste endokrine hirurgije je stekao u maju 2017. godine pod mentorstvom prof. dr Aleksandra Diklića.

Titula Primarijusa je dodeljena 2016. godine.

Šef operacionog bloka s jedinicom intenzivne nege od 2018. godine.  

Autor je poglavlja u udžbeniku “Hirurgija štitaste žlezde” (Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević, 2017). Autor je ili koautor radova objavljenih u knjigama abstrakta domaćih i međunarodnih naučnih skupova, autor jednog i koautor 6 radova objavljenih u indeksiranim časopisima i predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.

Od 2004. godine je stručni konsultant za endokrinu hirurgiju u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i metabolizma „Čigota“ na Zlatiboru, a u Zdravstvenom centru Aranđelovac je kao konsultant za endokrinu hirurgiju radio 4 godine. Član je Komisije za oblast endokrine hirurgije Republike Srbije. 

Od 2009. godine je član Udruženja Endokrinih Hirurga Srbije (UEHS), 2016. godine postao je član Evropskog Udruženja Endokrinih Hirurga – European Society of Endocrine Surgeons (ESES), a 2018. član evropskog tireološkog društva – European Thyroid Association (ETA).      

Oženjen Tamarom, otac Anđele, živi u Beogradu.