Oboljenja štitaste žlezde

Hirurško lečenje je najvažniji vid lečenja kod skoro svih oboljenja štitaste žlezde. Postoje oboljenja štitaste žlezde koje ne zahtevaju bilo kakvo lečenje, pa ni hirurško, već samo praćenje, ali ako je potrebno bilo kakvo lečenje onda najčešće dolazi u obzir i hirurško lečenje. Izuzetak su neke vrste tiroiditisa koje zahtevaju medikamentoznu terapiju, a retko ili nikada hirurško lečenje.

Hirurško lečenje je nekada i jedini vid lečenja, ali se uglavnom primenjuje kao deo multimodalnog tretmana oboljenja štitaste žlezde. Hirurško lečenje je prvi i najvažniji vid lečenja koji je često preduslov za primenu drugih načina lečenja oboljenja štitaste žlezde. Osim hirurškog lečenja kod oboljenja štitaste žlezde češće se primejuju medikamentozno lečenje i terapija radioaktivnim jodom, dok drugi vidovi lečenja kao što su transkutana radioterapija, sistemska i biološka terapija imaju ograničeno indikaciono područje i retko se primenjuju.

Sve indikacije za operativno lečenje kod oboljenja štitaste žlezde se mogu klasifikovati u sledeće kategorije:
– karcinom ili sumnja na karcinom,
– kompresivne tegobe,
– hipertiroidizam kod koga je indikovano operativno lečenje.