Naučno-obrazovni rad

Centar za endokrinu predstavlja nastavnu bazu za izvođenje nastave na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nastavnici zaposleni u Centru učestvoju u izvođenju teorijske i pratične nastave na osnovnim studijama iz Hirurgije sa anesteziologijom, Osnovi kliničke prakse, Prva pomoć, izborni predmet iz Endokrine hirurgije.

U Centru za endokrinu hirurgiju se obavlja subspecijalizacija iz endokrine hirurgije u trajanju od godinu dana.

U nastavnoj bazi Endokrina hirurgija odvija se i nastava za specijalizante hirurgije i anestezije u okviru specijalizacija tih disciplina.

Zaposleni u Centru su veoma aktivni u objavljivanju naučnih radova u renomiranim stručnim časopisima, kao i u izdavanju udžbenika.