Prof. dr Božidar Odalović

Datum i mesto rođenja: 7.1.1968. Lipljan
Email: odalovicnv@gmail.comm

Osnovne studije

Na Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini se upisao 1986/87 godine i na istom diplomirao 1993. godine sa prosečnom ocenom 8,3.

Poslediplomske studije

Magistrirao sa temom: “Specifičnost i senzitivnost dijagnostičkih procedura kod nodoznih promena tiroidne žlezde” na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 2005. godine, smer Hirurška anatomija.

Doktorat

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Procena vrednosti dijagnostičkih metoda u ranom otkrivanju povreda jetre i njihov prognostički značaj za neoperativni tretman” odbranio je na Prištinskom Medicinskom fakultetu 2015. godine.

Specijalizacija i uža specijalizacija

Specijalistički ispit iz opšte hirurgije je položio 1999. godine sa odličnom ocenom. Užu specijalizaciju iz oblasti Endokrina hirurgija, upisao je 2015. godine. Rad uže specijalizacije pod nazivom “Prediktori maligniteta kod tumora paratiroidnih žlezdi” odbranio je 2018. godine pod mentorstvom prof. dr Vladana Živaljevića.

Radno iskustvo

Radno angažovan u Centru za Endokrinu hirurgiju, KCS. Vanredni profesor na predmetu Hirurgija na Medicinskom fakultetu Priština-Kosovska Mitrovica.

Mentor je više diplomskih, magistarskih i studentskih radova, autor ili koautor nekoliko poglavlja u domaćim udžbenicima. Do sada je kao autor ili koautor objavio preko 50 naučno-istraživačkih radova.

Sekretar je udruženja Endokrinih hirurga Srbije, član Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva, Društva herniologa Srbije, Onkoloških hirurga Srbije.

Oženjen, otac troje dece.